8 tip? na co se zam??it p?i optimalizaci pro vyhledáva?e

V tomto ?lánku vám p?inášíme užite?né tipy, na které SEO faktory se aktuáln? p?i optimalizaci webových stránek zam??it. Protože pro dosažení skv?lých výsledk? je pot?eba držet krok s vyhledávacími  algoritmy, které se neustále vyvíjí.  1. Dwell Time2. Relevantní obsah3. Titulek stránky4. Volba správných klí?ových slov5. Jak najít klí?ová slova6. Nep?eoptimalizovat7. Míra okamžitého opušt?ní8. Vyhodnocování 1. …